Lagedi Kooli ainekavad on UUENDAMISEL

Ainekavad – LOODUS- JA REAALAINED

Matemaatika 1.-9. klass

Loodusõpetus 1.-6. klass

Loodusõpetus 7. klass

Bioloogia 7.-9. klass

Geograafia 7.-9. klass

Keemia 8.-9. klass

Füüsika 8.-9. klass

 

Ainekavad – SOTSIAAL- JA HUMANITAARAINED

Eesti keel 1.-9. klass ja kirjandus 5.-9. klass

Inglise keel 2.-9. klass

Vene keel 5.-9. klass

Inimeseõpetus 2.-8. klass

Ajalugu 5.-9. klass ja ühiskonnaõpetus 6. ja 9. klass

 

Ainekavad – OSKUSAINED

Kunsti- ja tööõpetus 1.-3. klass ja kunstiõpetus 4.-9. klass

Käsitöö ja kodundus 4.-9. klass

Muusikaõpetus 1.-9. klass

Kehaline kasvatus 1.-9. klass

 

Ainekavad – VALIKAINED

Arvutiõpetus 4.-5. klass ja 8. klass