Logopeed Tiina Ojabstein
tiina.ojabstein(at)lagedi.edu.ee
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel: E,T,K,N,R

Logopeedilise töö eesmärgid:

Kooli õpiabisüsteemis on logopeed õppe- ja kasvatusprotsessi toetav spetsialist. Logopeedilist abi antakse lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele.

Logopeedi tööülesanded:

Logopeed uurib laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Tundides toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning abi kirjutamisprobleemide korral. Logopeed arvestab lapse individuaalseid iseärasusi ja erivajadusi. Logopeed nõustab vajadusel lapsevanemaid ja õpetajaid, teeb koostööd teiste õpiabi spetsialistidega. Ta hindab lapse kõne seisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele, testib vajadusel kooliküpsust ning õpioskusi.