Lagedi Kool liitus 2021/2022 õppeaastal KiVa programmiga. 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid osa õppekavast ning pidev kiusamisvastane töö.

KiVa rakendamine tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • igas kooliastmes viime läbi KiVa-tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga; 
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://data.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/ ).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie koolis lahendavad KiVa-juhtumeid:

KiVa-juhtumite lahendamine

 • Kui on tekkinud kiusamisjuhtumi kahtlus, täidetakse eeluuringu ankeet.
 • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei käsitleta kiusamisena, lahendab klassijuhataja.
 • Kiusamisjuhtumid lahendab KiVa-tiim programmis ettenähtud meetoditega. Toimuvad eravestlused osapooltega, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus osapooltega
 • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks. Järelvestlusel kontrollitakse varasemalt tehtud kokkulepetest kinnipidamist ning kas kiusamine on lõppenud.
 • Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutatakse astmelisi mõjutusmeetodeid:
  1. aste – KiVa- juhtumi lahendamine, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks;
  2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga;
  3. aste – ümarlaud osapoolte ja vanematega 
  4. aste – juhtumi üleandmine politseile.
 • Järgmist astet rakendatakse juhul, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või kui need pole andnud tulemusi.
 • Kõik vestlused dokumenteeritakse 

KiVa-programmi rakendamist ja ülekoolilisi tegevusi kavandab laiendatud KiVa-meeskond, kuhu lisaks KiVa-juhtumite lahendajatele kuuluvad:

 • Alari Allika – direktor
 • Merilin Uder – õppejuht
 • Triinu Sepp – huvijuht
 • Signe Helstein – õpetajate esindaja
 • Elve Mäekivi – õpetajate esindaja
 • Katrin Vadi –  sotsiaalpedagoog
 • Anna-Liisa Tamme  – koolipsühholoog

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda veel: