Koolikoha taotlemine ja 1. klassi astumine 2024 sügisel

Rae vald peab tagama õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud koolikohuslatele, kes on saanud 7-aastaseks enne käimaoleva aasta 1. oktoobrit. Koolikohuslane on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. 

Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel

Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril.

Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada 10. veebruarist 31. märtsini e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt.

Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

30. maiks kinnitab kool õpilase oma nimekirja.

Koos taotlusega esitab lapsevanem e-teeninduses koolile vajalikud dokumendid:

  1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  2. nõustamismeeskonna otsus selle olemasolul.
  3. koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 15. maiks.

Õpilaspileti pildi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO hiljemalt 7. juuniks.

Koolimütsi kingib lapsele kool. Selle tellimiseks tuleb edastada lapse peaümbermõõt aadressile sekretar@lagedi.edu.ee hiljemalt 7. juuniks.

Koolivormi ja tellimise kohta leiate täpsema info kodulehelt KOOLIVORM

Kui vanem soovib last varem kooli panna

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab Rae Vallavalitsusele vabas vormis taotluse koos lasteasutuse hinnanguga lapse koolivalmiduse kohta või nõustamismeeskonna soovitusega ning seejärel on võimalik täita taotlus e-keskkonnas ARNO.