Koolikoha taotlemine ja 1. klassi astumine 2020 sügisel

Rae vald peab tagama õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud koolikohuslatele, kes on saanud 7-aastaseks enne käimaoleva aasta 1. oktoobrit. Koolikohuslane on isik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Rae vallavalitsuse 17.12.2019 määrus nr 31 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“.

Elukohajärgse põhikooli määramine I klassi astumisel

Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril.

Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada 10. veebruarist 31. märtsini e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt.

Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

30. maiks kinnitab kool õpilase oma nimekirja.

Koos taotlusega esitab lapsevanem e-teeninduses koolile vajalikud dokumendid:

  1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2. elektrooniline foto;
  3. väljavõte õpilase tervisekaardist;
  4. nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;

Koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 20. juuniks.

Kui vanem soovib last varem kooli panna

  • Kui vanem teavitab enne 31. märtsi vallavalitsust soovist panna laps varem kooli, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.
  • Kui vanem teavitab pärast 31. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.
  • Kui vanem teavitab pärast 1. maid soovist panna laps varem kooli, ei ole vallal enam kohustust tagada lapsele õppekohta. Vabade kohtade olemasolul saab laps esimesse klassi astuda.

Lapse vastuvõtmine põhikooli ühest koolist teise üleminekul

Ühest koolist teise üleminekul on soovitatav jälgida vabade õppekohtade olemasolu koolis. Kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta saab e-teeninduse ARNO avalikust vaatest.

Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt.

Vaba koha olemasolul teavitab vallavalitsus vanemat 15 tööpäeva jooksul. Seejärel esitab lapsevanem e-teeninduseskoolile vastuvõtutaotluse ja muud nõutavad dokumendid.

II – IX klassi koolikoha taotlemine 2020/2021 õppeaastaks. Taotlust saab esitada alates 10. juunist.