Lagedi kooli pakutavad ametikohad 2023

ÕPPEJUHT põhikoolis (tööle asumine augustis 2023)

Hea kandidaat omab:

  • vastavust kvalifikatsiooninõuetele
  • häid juhtimisoskusi ja väga head suhtlemisoskust
  • kohuse- ja vastutustunnet
  • süsteemsust töös ja lahendustele orienteeritust
  • oskust töötada üksi ja meeskonna liikmena
  • positiivset hoiakut ja arengule suunatust
  • inglise keele oskus suhtlustasemel, vene keele oskus tuleb kasuks

Töö sisu ja ülesanded:

Õppetöö korraldamine põhikoolis, õppekava ja muude kooli õppedokumentide uuendamine ja korras hoidmine. Arengukava järgimine ja planeerimine lähtuvalt õppetööd puudutavatest eesmärkidest.

Õpetajate toetamine ja motiveerimine nende töös, lahenduste leidmine parimate arengu-, töö- ja õppetingimuste loomisel ja hoidmisel.

Koostöö tegemine erinevate huvigruppidega koolielu arendamiseks (lasteaed, vald, teised koolid, muu kooli personal). Suhtlemine õpilaste ja lastevanematega.

Igapäevase kooli toimimise ja õppetöö katkematuse tagamine, info liikuvuse korraldamine.

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 16. juuniks 2023 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Täpsem info: direktor@lagedi.edu.ee

 

2. KLASSI LÕK ÕPETAJA ühele lapsele (tööle asumine august 2023)

KLASSIÕPETAJA 1. VÄIKEKLASSILE, kuni 6 õpilast (tööle asumine august 2023)

Elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee

Täpsem info: oppejuht@lagedi.edu.ee

 

MUUKEELSETE LASTE EESTI KEELE ÕPETAJA (tööle asumine kevad 2023)

Ametikoha eesmärk:

  • muukeelsete õpilaste toetamine õppimisel eesti keelses õppekeskkonnas; 
  • õpetajate nõustamine ainetundide läbiviimisel eesti keelest erineva emakeelega õpilastele igapäevaseks keelearengu toetamiseks; 
  • õpetajate nõustamine õppematerjalide koostamisel lähtuvalt õpilase vajadusest. 

Täpsem info: sotsiaalpedagoog@lagedi.edu.ee

 

Lagedi lasteaia pakutavad ametikohad

ÕPETAJA ABI

Lagedi Kooli lasteaed ootab oma meeskonda rõõmsameelset õpetaja abi, kelle peamised tööülesanded on rühmaõpetaja abistamine tegevuste läbiviimisel, laste abistamine riietumisel, toidu serveerimine ja rühma ruumides puhtuse tagamine. Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega.

Kandideerimiseks saata palun. oma CV ja avaldus e-mailile laoppejuht@lagedi.edu.ee Tööle asumine esimesel võimalusel. Lisainfo mob: 55 964 898